Projekti "Tubakast Lahti" küsimustik tööandjale

Eesti Tervisekasvatuse Keskuse eesmärgiks on luua eeldused (Eesti) elanike tervise ja elukvaliteedi jätkuvaks parandamiseks. Ühe osa sellest tegevusest moodustab projekt "Tubakast Lahti", mis on seadnud endale eesmärgiks vähendada suitsetamislevimust abistades tubakasõltuvusest vabaneda soovijaid ja suurendada suitsuvaba keskkonda, kujundades avalikku arvamust mittesuitsetamisest kui elunormist, et vältida suitsetama hakkamist.

Antud küsimustiku abil soovime teada, millised on erinevates organisatsioonides tingimused suitsetajatele ning kuidas kaitstakse mittesuitsetajaid tubakasuitsu saaste eest. Palume Teie lahket abi esitatud küsimustele vastamiseks, mis võimaldab paremini planeerida meie eesmärgistatud tegevusi. Küsitluse korraldaja tagab küsitletute poolt antud vastuste täieliku konfidentsiaalsuse. Saadud informatsiooni kasutatakse ainult üldistatud kujul.

Asutuse nimi:
Vastaja ees- ja perekonnanimi:
Kontakttelefon:
E-mail:
Kas Te tööintervjuul küsite kandidaadilt ka tema suitsetamisharjumuste kohta?
 Mitte kunagi     Harva     Vahetevahel     Alati    
Kas Te eelistate töölevõtmisel mittesuitsetajat suitsetajale?
 Jah     Ei    
Kas Teie asutuses on suitsetamiseks eraldatud ruum(id) või ala(d), mis vastavad tubakaseaduses sätestatud tehnilistele tingimustele?
 Jah     Ei    
"Jah" vastuse korral: millised on (olnud) arvestuslikud kulutused nende ruumide / alade väljaehitamiseks?
"Ei" vastuse korral (juhul, kui esineb suitsetavaid töötajaid): kas kavatsete oma asutuses suitsetamistingimusi seaduse kohaselt reguleerida?
 Jah     Ei    
Kas asutuse puhketoas on lubatud suitsetada?
 Jah     Ei     Puhketuba ei ole    
Kas Teie arvates suitsetamine lühendab produktiivset tööaega?
 Jah     Ei     Ei oska öelda    
Kas Teie meelest mittesuitsetajad kasutavad tööaega täielikumalt ja intensiivsemalt võrreldes suitsetajatega?
 Jah     Ei     Ei oska öelda    
Kas Te olete leidnud võimalusi premeerida mittesuitsetajaid?
 Jah     Ei     Ei oska öelda    
Kui jah, siis tooge näiteid, millisel viisil Te olete seda teinud?
Kas Te soovite leida edaspidi võimalusi mittesuitsetajate premeerimiseks?
 Jah     Ei     Ei oska öelda    
"Jah" vastuse puhul palun täpsustage, millisel viisil peate võimalikuks premeerida?
Kas suitsetamise tõttu on teie asutuses juhtunud tööõnnetusi?
 Jah     Ei     Ei oska öelda    
Kas tööõnnetused on sagedasemad suitsetajate hulgas?
 Jah     Ei    
Kui jah, siis palun tooge konkreetne näide
Kas Te toetaksite oma asutuse töötajate suitsetmisest loobumist?
 Jah     Ei     Ei oska öelda    
"Jah" vastuse korral palun täpsustage, millist toetusviisi eelistate (märkige järgneva tabeli sobivasse lahtrisse)
 Kindlasti jahPigem jahPigem eiKindlasti eiEi oska öelda
Toetate rahaliselt nõustamisteenuse kasutamist kuni 500 EEK
... kuni 1000 EEK
... kuni 1500 EEK
Toetate loobumiseks vajalike ravimite (osalise) finantseerimisega kuni 400 EEK
... kuni 800 EEK
... kuni 1600 EEK
Toetate preemiaga suitsetamisest loobunut
Toetate suitsetamisest loobumist soodustava töökeskkonnaga (keeld asutuses suitsetada)
Muud, täpsustage  
Kas Te ise tööl olles suitsetate?
 Jah     Ei    
Kui ei, siis kas Te olete kunagi varem regulaarselt suitsetanud?
 Jah     Ei    
Kommenteerige, kuidas Te suhtute tööl ja tööruumides suitsetamisse?